iflas erteleme resimİFLASIN ERTELENMESİ/Stj. Av. Sıla DOĞAN

İflasın ertelenmesi kurumu, mali durumunu düzeltebilecek bir şirketin iflastan kurtularak varlığını sürdürebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. İflasın ertelenmesinin talep edilebilmesi için öncelikli şart borca batıklık bildirimi ile beraber iflasın talep edilmiş olmasıdır. Şirketi idare ve temsille görevlendirilmiş kimseler veya alacaklılar tarafından iflasın ertelenmesini mahkemeden talep edilebilir. Yönetim kurulunun bu konuda karar verirken esas sözleşmede ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmuyorsa, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmış, toplantıda bulunanların çoğunluğuyla karar almış olması gerekir.

Mahkemeye kanunda sayılı kişilerden biri başvurduktan sonra şirketin aktiflerinin satış değerleri üzerinden hazırlanmış bir ara bilançonun, iyileştirme ümidinin varlığını gösteren diğer belgelerle beraber mahkemeye sunulması gerekir. Mahkemeye sunulacak iyileştirme projesinin belli kriterleri taşıması gerekir. Mahkeme bu projeyi ciddi ve inandırıcı bulduğu takdirde iflasın ertelenmesi kararı verecektir. Projede borçlu şirketin mali durumunun iyileştirilmesi için hangi tedbirlerin alınacağı objektif verilerle açıklanmalı, şirketin gelecekteki karlılığı ve gelişmesi açısından bilgi vermeye elverişli güncel bir bilanço çıkarılmalı ve projedeki işlerle ilgili bir projeksiyon hazırlanmalı, somut kurtarma tedbirleri olmalıdır. Bu tedbirler masrafları azaltma, eleman azaltma, stokları eritme, yönetim şeklinde değişim, işletmenin kısmen kapatılması, yoğun Pazar çalışması, yeni pazarlara açılma, arz yelpazesinde değişiklik yapılması, mevcut ortakların sermaye artırımına gitmesi, şirkete yeni ortak alarak sermaye artırılması, ortakların şahsi imkanları ile bazı borçların üstlenmesi yoluna gidilmesi, üçüncü kişiler tarafından şirketin bazı borç ve taahhütlerini üstlenmek, mevcut borçları alacaklıları ile anlaşarak erteletmek, konkordato yoluna başvurmak şeklinde olabilir. Aynı zamanda kurtarma tedbirleri bir sonuç verinceye kadar kısa ve orta vadede kaçınılmaz olan işletme masraflarının ve zararlarının aşılmasına imkan veren finansman kaynakların neler olduğu projede tanımlamış olması gerekir. Mahkeme iyileştirme raporunu incelerken bu hususta hazırlanan bilirkişi raporunu ve şirketin delil olarak bilgi ve belge göstermesini önemsemektedir.

Mahkeme kararının ilanı, mahkemece alınacak tedbirlerin uygulanması, atanacak kayyımın ücret avansı için gerekli miktarda paranın mahkeme veznesine depo edilmiş olması gerekir. Şayet İ.İ.K. 317 vd. hükümlerinde geçen fevkalade mühletten yararlanılmış ise sürenin bitiminden itibaren 1 yıl içinde iflasın ertelenmesi talep edilemez.

İflasın ertelenmesine borçlu şirket merkezinde bulunan ticaret mahkemesince karar verilir. Mahkeme borca batık durumdaki şirketin mali durumunun iyileştirmeye elverişli olup olmadığını ve alacaklıların iflasın ertelenmesi halinde iflasın derhal açılması halindekinden daha kötü bir duruma sokularak zarar görüp görmeyeceklerini inceler.

İflasın ertelenmesine karar veren mahkemece borçlu şirkete bir takım tedbirler uygulanır. Öncelikle iflasın ertelenmesi kararı ilan edilir ve mahkemece borca batık şirkete bir kayyım atanmasına karar verilir. Aynı zamanda mahkeme tarafından şirketin tasarruf yetkisi kısıtlanabilir, tasarruf ehliyetinin kısmen veya tamamen kaldırılarak yetkilerin kayyıma devrine karar verilebilir veyahut konkordatoda olduğu gibi bazı işlemlerin yapılması tamamen yasaklanabilir. Alacaklıların korunması amacıyla mahkemece şirkete ait taşınmazlar için tapu kaydına devir yasağı şeklinde şerh konulmasına karar verilebilir.

Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine yapılan tüm takipler durur, erteleme süresi içinde yeni takip yapılamaz. Bunun bir istisnası bulunmaktadır. Rehinli alacaklılar ve İ.İ.K. 206’nın birinci sırasında yazılı alacaklılar erteleme kararına rağmen yeni takip yapabilir, başlamış olan takiplere devam edebilirler.

Erteleme kararı ile birlikte kural olarak, takip yapmanın yasaklandığı alacaklılar bakımından bir takip işlemi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin işlenmesi durur. Erteleme kararının alacaklıların alacaklarının muacceliyetine ve faiz işlemesine bir etkisi yoktur.

Mahkeme kararında iflasın hangi süre için ertelendiğini belirtmelidir. En fazla 1 yıl süreyle ertelenebilir ve bu süre en fazla dört kez uzatılabilir.

Verilen süre içerisinde şirketin mali durumunun düzelmesi üzerine mahkeme iflasın ertelenmesi kararını kaldırır ve şirket iflastan önceki normal durumuna döner. Ertelenme süresi içinde şirketin talebi üzerine konkordato mühleti verildiği takdirde kural olarak iflasın ertelenmesi süresi kendiliğinden ortadan kalkar.

Şirketin mali durumunun iyileştirilmemesi ve iyileştirme ümidinin kalmaması nedeniyle erteleme süresinin uzatılmasında yarar bulunmadığı takdirde, verilen sürenin bitimiyle mahkeme şirketin iflasına karar verir. Keza erteleme süresinin dolmasından önce mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin iflasına karar verecektir.

 

About ibrahimaycan

Leave a Reply